Procedury

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Krok 1 – Warunki techniczne

 • 1.Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. (Wzór wniosku do pobrania http://www.zukgminadebno.pl/druki/)
 • 2. Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłącze nieruchomości w terminie:
  • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Krok 2 – Wykonanie przyłącza

 • Należy sporządzić Plan przyłącza lub Projekt przyłącza na podstawie otrzymanych od ZUK warunków technicznych. Taką dokumentację powinien wykonać uprawniony projektant.
 • Opracowana dokumentacja na przyłącz kanalizacyjny powinna być wykonana na aktualnej mapie zasadniczej, należy dokonać wymaganych uzgodnień oraz zatwierdzić w tutejszym zakładzie.
 • Roboty budowlano-montażowe powinny być realizowane wyłącznie przez firmy uprawnione do wykonywania prac w branży wodno-kanalizacyjnej.

Krok 3 – Odbiór techniczny przyłącza

 • Na 3 dni przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy zawiadomić telefonicznie Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno o terminie wykonania przyłącza. Czynność złączenia  przyłącza z siecią kanalizacyjną wykonywana musi być pod nadzorem pracownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.
 • Po zakończeniu prac pracownik Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno dokonuje protokolarnego odbioru w stanie odkrytym wykonanego przyłącza wraz z włączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej potwierdzonego protokołem.
 • Do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą przyłącza, wykonaną przez uprawnionego geodetę lub potwierdzenie zlecenia geodecie wykonania geodezji powykonawczej wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.
 • Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno sporządza umowę na odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Niezwłocznie po dokonaniu protokolarnego odbioru należy zawrzeć umowę na  odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

Koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, wykonaniem przyłącza oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ponosi w całości właściciel przyłączanego obiektu.

Termin ważności niniejszych warunków przyłączenia upływa po 2 latach od daty ich wydania.

Dodatkowych informacji w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej uzyskać można pod numerem telefonu: 14 631 85 81.

Procedura zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych

Krok 1
W celu podpisania umowy na wywóz nieczystości płynnych należy złożyć w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych.

Krok 2
Po złożeniu kompletnego wniosku Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno sporządzi umowę na wywóz nieczystości ciekłych.

 

Uwaga:
Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno informuje o możliwości odmowy zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych z budynków, w których istnieją techniczne możliwości  podłączenia do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz w przypadku, gdy nieczystości ciekłe są usuwane rzadziej niż raz na 1 kwartał.

Zmiana danych w umowie

W przypadku zmiany danych zawartych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru działki, nazwy firmy, formy organizacyjnej itp.) należy zgłosić się osobiście do biura Zakładu Usług Komunalnych wraz z wypełnionym wnioskiem o zmianę danych objętych umową oraz dokumentem potwierdzających nowe dane.

Wniosek można przesłać również drogą mailową zuk@gminadebno.pl.

KONTAKT:
tel.: 14 631 85 81
adres biura: Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, pok. 5

godziny pracy biura ZUK:
poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.30

Jak złożyć reklamację

Wszelkie reklamacje mogą Państwo składać do Działu Księgowo- Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych.

Reklamacje można zgłaszać:
a) na adres e-mailowy zuk@gminadebno.pl;
b) pisemnie – na adres siedziby Zakładu: 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240;
c ) osobiście w siedzibie Zakładu;
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 14 631 85 81.

Odpowiedzi na reklamację pisemną udzielimy w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, w szczególnych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 30 dni.