PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

         

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Dębno w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne oraz różne odpady niebezpieczne.

PSZOK zarządzany będzie przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno oraz znajdować się będzie na terenie siedziby Zakładu, przy Oczyszczalni Ścieków w Woli Dębińskiej.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Dębno powstanie w 2022 roku.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY DĘBNO

1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Dębno, zwanego dalej „PSZOK”.

2. Operatorem PSZOK Gminy Dębno jest Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno.

3. W Gminie Dębno znajduje się jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na terenie Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno,
w miejscowości Wola Dębińska.

4. PSZOK Gminy Dębno czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:
a) poniedziałek – środa od 7:00 do 15:00,
b) czwartek –piątek od 9:00 do 17:00,
c) w drugą i czwartą sobotę w miesiąca od godziny 8:00 do 15:00 (po pracującej sobocie poniedziałek nieczynne).

5. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK Gminy Dębno, przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębno, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu stosownego oświadczenia.

6. W PSZOK Gminy Dębno przyjmowane są odpady komunalne zebrane wyłącznie selektywnie, w tym:
a) Papier i tektura
b) Szkło
c) Metale
d) Tworzywa sztuczne
e) Odpady wielomateriałowe
f) Odpady kuchenne i ogrodowe
g) Odpady mineralne
h) Tekstylia
i) Drewno
j) Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia)
k) Odpady niebezpieczne (zużyte baterie, akumulatory)
l) Inne kategorie – odpady komunalne budowlane
m) Odpady wielkogabarytowe
n) Odpady z terenów zielonych
o) Zużyte opony w ilości 8 sztuk raz na 6 miesięcy z jednego adresu. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów
i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej.
p) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
q) Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości 500 kg raz na 6 miesięcy

7. Do PSZOK Gminy Dębno nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
c) odpady zawierające azbest,
d) części samochodowe (z wyjątkiem opon), opony ciągnikowe, opony pojazdów ciężarowych,
e) materiały izolacyjne, takie jak: styropian budowlany, wełna mineralna, styrodur, pianka izolacyjna, papa.

8. Odpady dostarczane do PSZOK Gminy Dębno powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. Chemikalia wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

9. Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po sprawdzeniu ich składu, zabezpieczenia oraz zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, określonym w ust. 6 regulaminu.

10. Pracownik PSZOK Gminy Dębno ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:
a) niepodania przez dostarczającego odpady danych wymaganych w oświadczeniu,
b) stwierdzenia, że skład, zabezpieczenie i rodzaj odpadów nie spełniają warunków określonych w ust. 9 regulaminu,
c) stwierdzenia, że odpady pochodzą z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp.).

11. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.

12. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych oznakowanych pojemnikach bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

13. 1) Dostawca odpadów zobowiązany jest do rozładunku dostarczonych odpadów w miejscach wskazanych przez obsługę PSZOK.
2) Wyładunek odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym lub niezgodnie z zaleceniami obsługi skutkuje obowiązkowym ponownym załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na pojazd dostawcy, na jego koszt i ryzyko.

14. PSZOK Gminy Dębno prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów, zawierającą następujące dane:
a) rodzaj i masę dostarczonych odpadów,
b) datę dostarczenia odpadów,
c) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,
d) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady.

15. Zebrane w PSZOK odpady będą przekazywane do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

16. Osoby przebywające na terenie PSZOK Gminy Dębno obowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania otwartego ognia,
c) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,
d) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

17. Na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.

18. Regulamin jest dostępny na terenie PSZOK Gminy Dębno oraz na stronie internetowej operatora.

19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r