Taryfa

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno uprzejmie informuje swoich klientów, że zgodnie z decyzją z 25 kwietnia 2018r. znak: KR.RET.070.125.2018 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  gminy Dębno.

 

 

W okresie od 24.05.2019 do 23.05.2020 obowiązują ceny zgodnie z załączoną niżej tabelą:

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 24.05.2019r.

 

L.p Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto Cena brutto
(netto +8% VAT)
1 GRUPA 1 cena w zł za 1m³ odprowadzonych ścieków
5,04 5,44
opłata stała abonamentowa zł/odb/l m-c odbiorcy rozliczonego wg urządzenia pomiarowego 7,20 7,78
opłata stała abonamentowa zł/odb/l m-c odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 5,02 5,42

 

W okresie od 24.05.2020 do 23.05.2021 obowiązywać będą ceny zgodnie z załączoną niżej tabelą:

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 24.05.2020r.

 

L.p. Taryfowa gruba odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto Cena brutto
(netto +8% VAT)
1 GRUPA 1 cena w zł za 1m³ odprowadzonych ścieków 5,12 5,53
opłata stała abonamentowa zł/odb/l m-c odbiorcy rozliczanego wg urządzenia pomiarowego 7,37 7,96
opłata stała abonamentowa zł/odb/l m-c odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 5,14 5,55

Numer konta bankowego na które można dokonywać wpłat z tytułu kanalizacji oraz usług
asenizacyjnych: 32 9453 0009 0030 0300 0215 0001