Taryfa

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno uprzejmie informuje swoich klientów, że zgodnie z decyzją z 21.07.2021r. znak: KR.RZT.70.233.2021 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno.

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 19 sierpnia 2022 roku do 18 sierpnia 2023 roku.

 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto Cena brutto
(netto +8% VAT)
1 GRUPA 1 cena w zł za 1m³ odprowadzonych ścieków 5,52 5,97
opłata stała abonamentowa zł/odb/l m-c na odbiorcę 8,00 8,64

Od 23 lutego 2021 roku każdemu odbiorcy Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno został przydzielony nowy indywidualny numer rachunku bankowego wskazany na fakturze na który należy dokonywać wpłat z tytułu odprowadzania ścieków.