O ZUK

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno jest gminnym samorządowym zakładem budżetowym działającym na podstawie Uchwały Rady Gminy Dębno Nr VII/115/2003 z dnia 12 grudnia 2003r., Uchwały nr III/12/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., Uchwały nr XIV/359/2017 z dnia 28 grudnia 2017r., Uchwały Rady Gminy Dębno Nr I/124/2004 z dnia 12 marca 2004r., Uchwały Rady Gminy Nr III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. oraz Uchwały nr XIII/351/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku. Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie ze statutem, na terenie gminy Dębno.

Zakres podstawowej działalności polega na:

 • oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych;
 • obsłudze dwóch oczyszczalni ścieków;
 • eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dębno;
 • remontach sieci, urządzeń kanalizacyjnych;
 • odbiorach technicznych przyłączy kanalizacyjnych;
 • usługach w zakresie uzgadniania dokumentacji technicznej;
 • określaniu warunków technicznych przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
 • kontrolach składu odprowadzanych ścieków;
 • likwidowaniu nielegalnych włączeń wody opadowej do kanalizacji sanitarnej;
 • udrażnianiu sieci kanalizacji sanitarnej;
 • odbiorze i oczyszczaniu ścieków dowożonych beczkowozem do oczyszczalni ścieków.

Zakres pozostałej działalności polega na:

 • świadczeniu usług transportowych, remontowo-budowlanych i konserwacyjnych (instalacji elektrycznych, gazowych, c.o.) na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych;
 • wykonaniu powierzonych działań przez gminę w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno.